På svenska

NordAqua är ett femårigt (2017-2022) Nordiskt excellenscentrum (NCoE) finansierat av NordForsk via det Nordiska bioekonomiprogrammet. NcoE är en viktig finansieringsmekanism inom NordForsk, som stärker samarbetet mellan framstående forskningsgrupper och institutioner inom de nordiska länderna. NCoE ökar genomslagskraften hos den nordiska forskningen i Europa och globalt.

NordAqua NCoE är ett centrum bildat av 10 nordiska universitet och forskningsinstitut från 3 olika nordiska länder samt flera partner inom industri och samhälle. Åbo universitet (UTU) koordinerar NordAqua NCoE.

De nordiska länderna delar samma värden, särdrag och klimat, och står därför inför samma utmaningar inom vatten- och jordbruket. Genom förenade resurser och utifrån vår gemensamma erfarenhet kommer vi att upprätta en gemensam strategi för att utveckla produktionsplattformar som lämpar sig för den nordiska bioekonomin.

Konsortiet samlar världsledande nordiska forskare som är experter inom mikrobiologi, fotosyntes, syntetisk biologi, industriell bioteknik, medicin, vattenförvaltning, miljöforskning och entreprenörskap. Resultatet är ett centrum som ökar det nordiska samarbetet över gränserna inom hållbar blå bioekonomi. NCoE kommer att fokusera på utbildning och att öka den samhälleliga och politiska medvetenheten om möjligheterna för en biobaserad ekonomi. Ett specifikt fokus för NordAqua är att bana väg för industriella tillämpningar av mikro- och makroalger i nordiska miljöer.

 

NordAqua har som mål att:

(i) utveckla ett mervärdefokuserat arbetsflöde för hållbar produktion av biobaserade produkter genom att utnyttja unika egenskaper hos vattenlevande fotosyntetiska organismer;

(ii) förbättra fotosyntesen och utveckla redskap inom syntetisk biologi för att skapa cellfabriker som kan producera ändamålsenliga bränslen och finkemikalier;

(iii) skapa fruktbara interaktioner med företagspartner för att uppnå en effektiv kunskapsförmedling till industrin (t.ex. inom syntetisk biologi);

(iv) samverka med nyckelaktörer i samhället och allmänheten för att främja vetenskapligt baserat beslut för att uppnå stabila ramar för en biobaserad ekonomi;

(v) öka mobiliteten över gränserna,

(vi) informera samhället, och i synnerhet slutanvändare (konsumenter), vattenbruksproducenter såsom fiskodlare och utbildningssektorn (skolor, universitetsstuderande och unga forskare, företagare inom biobaserad industri).